Regulamin sklepu internetowego MIXDENT z siedzibą w Łęgu Balińskim

Obowiązujący od 25 grudnia 2014

Definicje

I. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1. Sklep Internetowy – sklep internetowy MIXDENT, dostępny pod adresem www.MIXDENT.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia.

3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin – niniejszy regulamin.

5. Strona – Sprzedawca i Klient.

6. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego.

7. Towar – rzecz ruchoma uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenia przez Sprzedawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Sprzedawca – MIXDENT Anna Łuczak. Siedziba: Łęg Baliński 8, 99-210 Uniejów. Firma zarejestrowana jest pod numerem NIP: 7292545200, Regon: 101383610.

10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą Strony Internetowej zgodnie z niniejszym regulaminem (oferta).

11. Cena – wartość Towaru wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).

12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (opubl. w Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne.

1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

2. Klient może składać Zamówienie wyłącznie przez stronę: http://www.mixdent.pl. Klient może porozumiewać się ze Sklepem internetowym listownie (adres: ul. Wojska Polskiego 82, 95-070 Aleksandrów Łódzki) lub drogą elektroniczną (adres: bok@mixdent.pl) albo telefonicznie poprzez Biuro Obsługi Klienta pod numerami telefonów tel. +48 42 299 18 45, +48 793 793 017.

3. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Klientów Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

7. Informacje o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w tym jego opis oraz cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

8. Informacja o cenie podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III ust. 4 Regulaminu. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu Internetowego błędnej informacji o cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym.

9. Użytkownik korzystający ze strony internetowej Sklepu Internetowego zobowiązany jest do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.

10. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.

11. Promocje obowiązujące w sklepie, nie podlegają dodatkowym rabatom.

12. Wyroby medyczne i sprzęt medyczny służące do celów zarobkowych są sprzedawane tylko i wyłącznie do Klientów którzy dokonują czynności prawnej związanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową (faktura VAT).

III. Rejestracja i składanie Zamówień.

1. Zamówienie Klienta uważa się za złożone jedynie po:

1.1. Wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego i akceptowaniu go przez Klienta i

1.2. Zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu i

1.3. Wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2. Po rejestracji Klient obowiązany jest używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Internetowego loginu i hasła, które są poufne. Konsekwencje ujawnienia loginu i hasła przez Klienta osobom trzecim ponosi wyłącznie Klient.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się jego z Klientem oraz o łącznej Cenie za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach.

4. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez cała dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz Cenę za zamówiony Towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu powyższym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i jest potwierdzeniem przez Klienta, że wie, że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny wskazanej w wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.

IV. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy.

Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową (FIREFOX, OPERA, GOOGLE) obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

V. Dostawa Towaru.

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary przesyłką za pośrednictwem firmy DPD z Centralą w Warszawie przy ulicy Mineralnej 15. Koszt przesyłki przy płatności dokonywanej przelewem lub za pobraniem ponosi Klient w następującej wysokości:

1.1. Dostawa na terenie Polski.

1.1.1. Płatność przelewem:

Przy zamówieniu do 250zł brutto - Kurier DPD. Koszt wysyłki 11,00zł brutto. Dotyczy paczek o wadze do 30kg.

Przy zamówieniu powyżej 250zł brutto – Kurier DPD. Przesyłka GRATIS. Koszt wysyłki ponosi MIXDENT. Dotyczy paczek o wadze do 30kg.

1.1.2. Płatność za pobraniem:

Przy zamówieniu do 250zł brutto - Kurier DPD. Koszt wysyłki 11,00zł brutto. Dotyczy paczek o wadze do 30kg.

Przy zamówieniu powyżej 250zł brutto - Kurier DPD. Przesyłka GRATIS. Koszt wysyłki ponosi MIXDENT. Dotyczy paczek o wadze do 30kg.

1.2. Dostawa na terenie Unii Europejskiej.

1.2.1. Płatność przelewem:

Przy zamówieniu do 500 Euro - Kurier DPD. Koszt wysyłki zależy od kraju docelowego i dotyczy paczek o wadze do 30kg.

Przy zamówieniu powyżej 500 Euro - Kurier DPD. Przesyłka GRATIS. Koszt wysyłki ponosi MIXDENT. Dotyczy paczek o wadze do 30kg.

2. Zamówione Towary zostaną dostarczone przez Sprzedawcę pod adres wskazany przez Klienta w złożonym Zamówieniu.

3. Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić od jednego do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.

4. W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia.

VI. Sposoby zapłaty Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru.

Cena za Towary oraz koszty dostarczenia Towaru winny być zapłacone przez Klienta w następujący sposób:

1. Dostawa na terenie Polski.

1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Numer konta bankowego PLN:
Alior Bank S.A.
PL 07 2490 0005 0000 4500 9907 9447

1.2. Płatność za pobraniem, przy odbiorze Towaru. W przypadku płatności za pobraniem i zamówień przekraczających 2 000zł brutto, Klient może zostać poproszony o wpłatę zaliczki w wysokości min. 50% Ceny Zamówienia, w celu jego uwiarygodnienia. Towar jest wysyłany po wpłynięciu zaliczki na konto sklepu MIXDENT. Różnica między Ceną Zamówienia, a wpłaconą zaliczką, stanowi kwotę pobrania płatną przy odbiorze przesyłki.

2. Dostawa na terenie Unii Europejskiej.

2.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Alior Bank S.A.

Konta bankowe: SWIFT ALBPPLPW
WALUTA NUMER KONTA
PLN PL 07 2490 0005 0000 4500 9907 9447
EUR PL 75 2490 0005 0000 4600 4846 3380
CZK PL 64 2490 0005 0000 4600 2709 7679
GBP PL 77 2490 0005 0000 4600 5752 0525

VII. Postępowanie reklamacyjne.

1.1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient który jest Konsumentem może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) Kodeksu cywilnego.

1.2. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient który nie jest Konsumentem może skorzystać tylko z gwarancji producenta. Strony wyłączają możliwość Rękojmi.

2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na adres:bok@mixdent.pl i określać dane Klienta, jego adres, numer Zamówienia oraz opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 21 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną.

5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

6. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru Klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkodowego w obecności kuriera i powiadomienia o tym Sprzedawcy.

7. Reklamacje ilościowe i jakościowe są uwzględniane w terminie do 7 dni od otrzymania przesyłki.

VIII. Odstąpienie od umowy.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. 2014, poz. 827) (dalej "Ustawa"), Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy)

2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz jego skutków zawiera Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 VIII.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych.

5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu do Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.

7. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres Sprzedawcy (ul. Kniaziewicza 44A, 91-347 Łódź) i na koszt Kupującego.

6. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamawianego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.

IX. Odpowiedzialność Sprzedawcy.

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

2.1. Utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

2.2. Skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

2.3. Szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

2.4. Treści zamieszczone nie przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.5. Za niedostępność stron internetowej Sklepu Internetowego wskutek siły wyższej oraz zachowań Klienta oraz osób trzecich.

3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

X. Spory między Stronami.

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę miejsce zamieszkania strony występującej w charakterze powoda.

XI. Prawa autorskie.

1. Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu Internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.

XII. Ochrona danych osobowych.

1. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji zamówienia, a także w celu informowania o nowościach i promocjach.

2. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz 926 ze zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Administratorem bazy danych jest MIXDENT Anna Łuczak. Łęg Baliński 8, 99-210 Uniejów.

4. Klient ma w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.

XIII. Postanowienia końcowe.

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014, poz. 827).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014.

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego MIXDENT

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy) albo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. MIXDENT ul. Wojska Polskiego 82, 95-070 Aleksandrów Łódzki, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rzecz/rzeczy, które Państwo otrzymali w związku z umową proszę odesłać lub przekazać nam tj. MIXDENT, ul. Wojska Polskiego 82, 95-070 Aleksandrów Łódzki niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego MIXDENT
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


MIXDENT ………………………………………
ul. Wojska Polskiego 82 (miejscowość i data)
95-070 Aleksandrów Łódzki


Ja/My(*)…………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………...........
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………......
Adres konsumenta(-ów)………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………………………………………………………………………………………

Data………………………

Regulamin sklepu internetowego MIXDENT z siedzibą w Łęgu Balińskim

Obowiązujący do 24 grudnia 2014 włącznie.

Definicje

I. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1. Sklep Internetowy – sklep internetowy MIXDENT, dostępny pod adresem www.MIXDENT.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia.

3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin – niniejszy regulamin.

5. Strona – Sprzedawca i Klient.

6. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego.

7. Towar – rzecz ruchoma uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia.

9. Sprzedawca – MIXDENT Anna Łuczak. Siedziba: Łęg Baliński 8, 99-210 Uniejów. Firma zarejestrowana jest pod numerem NIP: 7292545200, Regon: 101383610.

10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą Strony Internetowej zgodnie z niniejszym regulaminem (oferta).

11. Cena – wartość Towaru wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).

12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (opubl. w Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne.

1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

2. Klient może składać Zamówienie przez stronę: http://www.mixdent.pl lub poprzez Biuro Obsługi Klienta pod numerem tel. 793-793-017, 793-793-030.

3. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Klientów Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

7. Informacje o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w tym jego opis oraz cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

8. Informacja o cenie podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III ust. 4 Regulaminu. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu Internetowego błędnej informacji o cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym.

9. Użytkownik korzystający ze strony internetowej Sklepu Internetowego zobowiązany jest do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.

10. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.

11. Promocje obowiązujące w sklepie, nie podlegają dodatkowym rabatom.

III. Rejestracja i składanie Zamówień.

1. Zamówienie Klienta uważa się za złożone jedynie po:

1.1. Wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego i akceptowaniu go przez Klienta i

1.2. Zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu i

1.3. Wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2. Po rejestracji Klient obowiązany jest używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Internetowego loginu i hasła, które są poufne. Konsekwencje ujawnienia loginu i hasła przez Klienta osobom trzecim ponosi wyłącznie Klient.

3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez cała dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz Cenę za zamówiony Towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu powyższym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.

IV. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy.

Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową (FIREFOX, OPERA, GOOGLE) obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

V. Dostawa Towaru.

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary przesyłką za pośrednictwem firmy Siódemka z Centralą w Warszawie przy ulicy Matuszewskiej 14. Koszt przesyłki przy płatności dokonywanej przelewem lub za pobraniem ponosi Klient w następującej wysokości:

1.1. Płatność przelewem:

Przy zamówieniu do 250zł brutto - Kurier Siódemka. Koszt wysyłki 11,00zł brutto. Dotyczy paczek o wadze do 30kg.

Przy zamówieniu powyżej 250zł brutto – Kurier Siódemka. Przesyłka GRATIS. Koszt wysyłki ponosi MIXDENT. Dotyczy paczek o wadze do 30kg.

1.2. Płatność za pobraniem:

Przy zamówieniu do 250zł brutto - Kurier Siódemka. Koszt wysyłki 11,00zł brutto. Dotyczy paczek o wadze do 30kg.

Przy zamówieniu powyżej 250zł brutto - Kurier Siódemka. Przesyłka GRATIS. Koszt wysyłki ponosi MIXDENT. Dotyczy paczek o wadze do 30kg.

3. Zamówione Towary zostaną dostarczone przez Sprzedawcę pod adres wskazany przez Klienta w złożonym Zamówieniu.

4. Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić od jednego do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.

5. W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia.

VI. Sposoby zapłaty Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru.

Cena za Towary oraz koszty dostarczenia Towaru winny być zapłacone przez Klienta w następujący sposób:

1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Alior Bank S.A. nr. 07 2490 0005 0000 4500 9907 9447

2. Płatność za pobraniem, przy odbiorze Towaru. W przypadku płatności za pobraniem i zamówień przekraczających 2 000zł brutto, Klient może zostać poproszony o wpłatę zaliczki w wysokości min. 50% Ceny Zamówienia, w celu jego uwiarygodnienia. Towar jest wysyłany po wpłynięciu zaliczki na konto sklepu MIXDENT. Różnica między Ceną Zamówienia, a wpłaconą zaliczką, stanowi kwotę pobrania płatną przy odbiorze przesyłki.

VII. Postępowanie reklamacyjne.

1.1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient kóry jest Konsumentem może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

1.2. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient który nie jest Konsumentem może skorzystać tylko z gwarancji producenta. Strony wyłączają możliwość Rękojmi.

2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i określać dane Klienta, jego adres, numer Zamówienia oraz opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową.

4. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru Klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkodowego w obecności kuriera i powiadomienia o tym Sprzedawcy.

5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

VIII. Odstąpienie od umowy.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) (dalej „Ustawa"), Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 Ustawy.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.

5. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres Sprzedawcy i na koszt Konsumenta.

6. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zwrócona na konto Klienta, po otrzymaniu przez Sprzedawcę podpisanej przez klienta faktury korygującej. Nowy Towar zostanie wysłany do Klienta, który zapłaci za niego przed wysyłką lub za pobraniem w momencie odbioru Towaru.

IX. Odpowiedzialność Sprzedawcy.

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

2.1. Utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

2.2. Skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

2.3. Szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

2.4. Treści zamieszczone nie przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.5. Za niedostępność stron internetowej Sklepu Internetowego wskutek siły wyższej oraz zachowań Klienta oraz osób trzecich.

3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

X. Spory między Stronami.

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę miejsce zamieszkania strony występującej w charakterze powoda.

XI. Prawa autorskie.

1. Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu Internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.

XII. Ochrona danych osobowych.

1. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji zamówienia, a także w celu informowania o nowościach i promocjach.

2. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz 926 ze zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Administratorem bazy danych jest MIXDENT Anna Łuczak. Łęg Baliński 8, 99-210 Uniejów.

4. Klient ma w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.

XIII. Postanowienia końcowe.

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002, Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2014.